Monday, June 20, 2011

मैत्र जीवाचे

एक सुंदर असं नातं जन्माला यावं

कोणी मैत्र जीवाचं होऊन राहावं

नात्याला नको कोणतंच नाव

त्याने फक्त घ्यावा माझया मनाचा ठाव

नको कोणती अपेक्षा नको कोणती देवाण घेवाण

त्याने काही बोलू नये मी काही सांगू नये

अन् तरीही या ह्रुदयीच त्या ह्रुदयी पोहोचत राहावं

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!