Wednesday, April 6, 2011

रिमझिमता पाऊस

त्याला आवडतात दाटून आलेले ढग
आणि बरसणारा पाऊस इतके की
सारे ढग आता माझया मनात
आणि रिमझिमता पाऊस माझया डोळ्यात