Friday, December 9, 2016

अनोळखी

या जगात मी एक अनोळखी
रात्रभर डोळे टक्क उघडे ठेऊन 
सकाळी उठणारा
कालच्याच प्रश्नांना आज पुन्हा सोडवू लागणारा
प्रश्न अनोळखी त्याहून उत्तर अनोळखी
या जगात मी एक अनोळखी
भरल्या ताटावरून रोज
उपाशी उठणारा
जगातले दैन्य भूक यावर विचार करणारा
विचार अनोळखी त्याहून वेदना अनोळखी
या जगात मी एक अनोळखी
कोणतीच नाळ न जुळता
साऱ्या पाशात अडकलेला
साऱ्या नात्यांचा  गुंता सोडवू पहाणारा
नाती अनोळखी त्याहून गुंते  मला अनोळखी