Thursday, August 21, 2014

जगणे जणू असे...................

जगणे जणू असे
गोधडीचे टाके जसे
एक टाका ध्यासाचा, शोधाचा
एक अर्थाचा, साक्षात्काराचा

सृजनाचे हुंकार कधी
तसे अस्तित्व मिटवणारे हुंदके
कसे समजून  कोणी घ्यावे

कधी हरवलेल्या दिशेचा
कधी विस्तारणाऱ्या क्षितिजांचा
शोध कसा मग घ्यावा

कधी सामावून घेणाऱ्या अवकाशाचा
कधी बुडवून टाकणाऱ्या डोहाचा
कोणा थांग  कसा कळावा

पोटातून येणारी माया
कधी पाठीवरील हात मायेचा
कोणी हाती कसा धरावा

कधी नात्यांचा
कधी नात्यांच्या परिघांचा
विस्तार कसा मोजावा

कधी मनातील फुलपाखरांना
कधी तळघरात कोंडलेल्या दु:खांना
आवर कसा घालावा

आपल्यातील शोध स्वत:चा
की माझ्यातील अर्थ जगाचा
कसा मला सहजी उमगावा

शोधाचा शोध कसा संपावा
अर्थाचा अर्थ कसा जाणावा
कवडशांमागे किती धावावे
श्वासांची लय मोजत का जगावे